REGULAMIN


1. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1      Usługodawca – ArtBiano sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław: NIP: PL8982253289; Regon: 384478959; Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu ul. Poznańska 16, 53-630, Wrocław, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000805302, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności: ul. Komorowicka 72, 43-300, Bielsko-Biała i adres do doręczeń: ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko-Biała.
1.2      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
1.3      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).
1.4      Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.Mojatkanina.pl.
1.5      Login - unikalna nazwa Użytkownika.
1.6      Prowizja - fundusze zgromadzone przez użytkownika wewnątrz serwisu Mojatkanina.pl, naliczane w zamian za czynności określone w regulaminie.
1.7      Konto - panel administracyjny udostępniony Klientowi po podaniu loginu i hasła, służący Klientowi do zarządzania dostępem do Usługi i danych przez niego podanych.
1.8      Usługa – czynności świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta poprzez Serwis, obejmujące w szczególności umożliwienie Klientom zlecenia wydruku dowolnie wybranego lub przesłanego przez Klienta Wzoru na dostępnych w Serwisie tkaninach.
1.9      Sklep - miejsce w ramach serwisu Mojatkanina.pl założone przez Klienta, służące do sprzedaży Wzorów graficznych zaprojektowanych przez Klienta lub będących jego własnością.
1.10      Projekt – jakikolwiek udostępniany poprzez Serwis www.Mojatkanina.pl artystyczny wytwór graficzny lub słowno – graficzny.
1.11      Wzór własny – jakikolwiek Wzór przekazany Usługodawcy przez Klienta za pomocą Konfiguratora.
1.12      Konfigurator – aplikacja umożliwiająca stworzenie projektu, zawierającego Wzór własny lub Wzór udostępniany poprzez Serwis.
1.13      Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod www.Mojatkanina.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
1.14      Towar – produkt w postaci nadrukowanej tkaniny, bądź wyrób gotowy wyprodukowany z nadrukowanej tkaniny, zgodnej z Zamówieniem Klienta dokonanym poprzez Serwis www.Mojatkanina.pl.
1.15      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy usługodawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.Mojatkanina.pl.
1.16      Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
1.17      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
1.18      Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
1.19      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
1.20      Rejestracja – utworzenie w systemie serwisu Konta Klienta.
1.21      Kod promocyjny – określony przez sprzedawcę ciąg znaków, uprawniający do przyznania zniżki w Sklepie internetowym. 

2. Postanowienia ogólne
2.1      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.Mojatkanina.pl
2.2      Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3      Sklep internetowy, działający pod www.Mojatkanina.pl, prowadzony jest przez usługodawcę.
2.4      Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach serwisu;
c) zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach serwisu.
2.5      Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.Mojatkanina.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.6      Informacje o Towarach podane na stronach internetowych serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1      Osoba zainteresowana korzystaniem z Usług może zapoznać się z opisem zasad działania serwisu, oraz udostępnianymi za jego pośrednictwem Wzorami Grafik bez potrzeby dokonywania jakiejkolwiek Rejestracji.
3.2      W wyniku Rejestracji w serwisie Klient uzyskuje dostęp do Konta, które daje możliwość korzystania z Usług jako Klient, a po uzupełnieniu dodatkowych pól również jako Właściciel Sklepu (na warunkach określonych w paragrafie 11 niniejszego Regulaminu). Konto daje Klientowi możliwość zapoznania się z historią składanych w Serwisie Zamówień, stanem aktualnie realizowanych Zamówień, zarządzania Wzorami własnymi oraz edytowania i uzupełniania danych podanych podczas Rejestracji.
3.3      Za pośrednictwem serwisu Klient może zlecić Usługodawcy wydruk Wzoru na wybranej i dostępnej w serwisie tkaninie w określonym przez siebie uprzednio rozmiarze.
3.4      Za pośrednictwem serwisu Klient może udostępnić Usługodawcy Wzór własny, a następnie zlecić jego wydrukowanie na wybranej i dostępnej w serwisie tkaninie w określonym przez siebie uprzednio rozmiarze.
3.5      Na warunkach określonych w paragrafie 11 niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem serwisu Klient może udostępnić Usługodawcy Wzór własny, który następnie będzie dostępny dla innych Klientów w ramach serwisu www.Mojatkanina.pl, w utworzonym podczas Rejestracji przez Klienta Sklepu.
3.6      Wybierając Projekt, Klient zobowiązany jest wskazać produkt i rodzaj tkaniny, na której realizowany będzie nadruk oraz wielkość obszaru zadruku.
3.7      Przekazując za pomocą Konfiguratora Wzór własny, Klient zobowiązany jest wskazać produkt, rozmiar, sposób jego powtarzania na tkaninie, rodzaj tkaniny i wielkość obszaru zadruku.
3.8      Usługodawca ma prawo prezentować zarówno w Serwisie, jak i na innych stronach internetowych, w tym również w mediach społecznościowych, zdjęcia nadrukowanych na wybranych przez Klienta tkaninach Projektów i Wzorów własnych.
3.9      Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a)  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
c)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1      W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu należy wejść na stronę internetową www.Mojatkanina.pl, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2      Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3      W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi za pośrednictwem Konfiguratora komunikatami oraz informacjami.
4.4      Po podaniu przez Klienta korzystającego z serwisu poprzez Konfigurator wszystkich niezbędnych danych oraz właściwości, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
4.5      Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia, wraz z jego poglądową prezentacją graficzną zgodną z wprowadzonymi przez Klienta modyfikacjami;
b) jednostkowej oraz łącznej ceny, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
c) wybranej metody płatności;
d) wybranego sposobu dostawy.
4.6      W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
4.7      Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z usługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8      Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Nowe zamówienie Nr: […]”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9      Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email na adres podany przy rejestracji zatytułowanej „Status zamówienia Nr: […] został zmieniony – Zamówienie przyjęte”, zawierającej w odsyłaczu ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.10      Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. Dostawa
5.1      Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2      Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy na terytorium Polski pokrywa usługobiorca (kupujący).
a) 12 zł brutto - zakup za pośrednictwem PayU lub PayPal - płatności przez Internet.
b) ArtBiano pokrywa koszty przesyłki przy zakupach od 150 zł.
c) Dodatkowo koszty dostawy w/w zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3      Termin realizacji dostawy od dnia zawarcia umowy wynosi od 4 do 6 dni roboczych (nie dotyczy wysyłki za granicę) licząc od dnia zapłaty, jednak z pominięciem wyrobów gotowych szytych na miarę.
5.4      Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.Mojatkanina.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5.5      Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku faktury bądź paragonu.

6. Ceny i metody płatności
6.1      Ceny nabywanego przez Klienta nadruku Projektu i Wzoru Własnego oraz nabywanej tkaniny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.
6.2      Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem z rachunku w systemie PayU
b) płatnością za pomocą kart płatniczych w systemie PayU
c) płatność w systemie PayPal

7. Prawa autorskie
7.1      Udostępnienie przez Klienta Utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w postaci Wzoru Własnego oznacza, że Klient udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie przez Usługodawcę z tegoż Utworu w celu realizacji Usług, wynikających z niniejszego Regulaminu na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż wcześniej omówione – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
7.2      Klient poprzez udostępnienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w postaci Wzoru Własnego oświadcza, że: przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu, który udostępnił w Serwisie lub uzyskał od osób, bądź podmiotów uprawnionych wymagane zgody na jego rozpowszechnianie i udzielanie dalszej licencji.
7.3      Utwór nie narusza praw osób trzecich.
7.4      Licencja, o której mowa w punkcie 7.1 niniejszego paragrafu zostaje udzielona na czas nieograniczony do momentu usunięcia przez Klienta Konta w Serwisie.
7.5      Wszystkie treści prezentowane w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7.6      Klient Serwisu zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania z Usług.
7.7      Zabrania się kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, wykorzystywania i reprodukowania treści Serwisu bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy.
7.8      Poprzez korzystanie z Usług, w tym również poprzez zawarcie Umowy sprzedaży Klient nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści prezentowanych w Serwisie, włączając w to Wzory udostępniane poprzez Serwis.
7.9      W przypadku wystąpienia względem Usługodawcy przez jakiekolwiek osoby z  roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności praw własności intelektualnej, w związku z korzystania przez Usługodawcę z uprawnień przyznanych mu na podstawie ust. 1 powyżej, Klient zobowiązuje się, że podejmie - bez dodatkowego wynagrodzenia - wszelkie niezbędne działania w celu zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności, pokryje koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

8. Prawo odstąpienia od umowy
Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.Mojatkanina.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą państwo poinformować nas
ArtBiano sp. z o.o. ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko-Biała, tel: +48508642400, kontakt@mojatkanina.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- ArtBiano sp. z o.o. ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko-Biała,
&tel: +48508642400, kontakt@mojatkanina.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz ArtBiano Sp. z o.o. ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko-Biała, niezwłocznie, a każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Reklamacje dotyczące Towarów
9.1      Usługodawca  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
9.2      Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@mojatkanina.pl.

Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć rzeczy wolnej od wad i rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
10.1      Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
10.2      Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
10.3      Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ArtBiano Sp. z o.o. ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko-Biała, mailowo pod adres kontakt@mojatkanina.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
10.4      W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
10.5      Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
11. Sklepy
11.1      Serwis umożliwia Klientowi utworzenie własnego Sklepu, w ramach którego może on udostępniać Wzory Własne odpłatnie Usługodawcy.
11.2      Utworzenie Sklepu następuje w wyniku wypełnienia odpowiedniego formularza w zakładce „Sklepy wzorów” w ramach Konta Klienta.
11.3      Za pośrednictwem Sklepu Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcji, umożliwiających mu udostępnianie Wzorów Własnych oraz udzielanie Usługodawcy odpłatnej licencji na ich wydruk i dalszą sprzedaż.
11.4      Klient może nadać swojemu Sklepu własną nazwę zgodnie z następującym schematem: nazwasklepu.mojatkanina.pl
11.5      Usługodawca może wykorzystać udostępniony przez Klienta Wzór Własny, w formie zdjęcia/wizualizacji nadrukowanej tkaniny na stronach Serwisu oraz celem promocji Serwisu na innych stronach internetowych, w szczególności zaś w mediach społecznościowych.
11.6      Usługodawca może wykorzystać nie odpłatnie udostępniony przez Klienta Wzór Własny w formie wydruku próbnego, celem przesłania go do Klienta i promocji Usług Serwisu.
11.7      Przekazując za pomocą Konfiguratora Wzór własny, Klient zobowiązany jest wskazać rozmiar pojedynczego Wzoru i sposób jego powtarzania na tkaninie.
11.8      Udostępnienie przez Klienta Utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w postaci Wzoru Własnego za pośrednictwem Sklepu oznacza, że Klient udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, odpłatnej licencji na korzystanie przez Usługodawcę z tegoż Wzoru Własnego w celu realizacji Usług wynikających z niniejszego Regulaminu na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż wcześniej omówione – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
11.9      Klient poprzez udostępnienie Utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w postaci Wzoru Własnego oświadcza, że:
a) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu, który udostępnił w Serwisie lub uzyskał od osób, bądź podmiotów uprawnionych wymagane zgody na jego rozpowszechnianie i udzielanie dalszej licencji;
b) Utwór nie narusza praw osób trzecich.
11.10      Licencja, o której mowa w punkcie 11.8 niniejszego paragrafu zostaje udzielona na czas nieograniczony do momentu usunięcia przez Klienta Konta w Serwisie.
11.11      W zamian za udostępnienie Wzoru Własnego w ramach Konta poprzez Sklep i udzielenie licencji, o której mowa w punkcie 11.8 niniejszego paragrafu, Klientowi przysługuje honorarium zależne od ilości sprzedanego przez Usługodawcę Towaru z nadrukowanym Wzorem Własnym Klienta.
11.12      Honorarium (cena wzoru) za udzielenie licencji jest ustalane każdorazowo przez Klienta pod zamieszczonym wzorem.
11.13      Honorarium jest wyrażone w kwocie BRUTTO. W przypadku Użytkowników nie będących czynnymi płatnikami VAT, faktura powinna zostać wystawiona na kwotę NETTO.
11.14      W ramach Konta w zakładce „Sklepy wzorów” Klient uzyskuje dostęp do salda, wskazującego wysokość środków należnych tytułem honorarium w zamian za udzielenie licencji, o której mowa w punkcie 11.8 niniejszego paragrafu.
11.15      Usługodawca zobowiązuje się wypłacić Klientowi środki należne tytułem honorarium w zamian za udzielenie licencji, o której mowa w punkcie 11.8 niniejszego paragrafu. Wypłata środków następować będzie nie częściej niż raz w miesiącu.
11.16      Wypłata środków należnych tytułem honorarium w zamian za udzielenie licencji, o której mowa w punkcie 11.8 niniejszego paragrafu następować będzie na podstawie każdorazowo wystawionej przez Klienta faktury lub w przypadku osób fizycznych rachunku w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury, lub rachunku.
11.17      Honorarium należne w zamian za udzielenie licencji, o której mowa w punkcie 11.8 niniejszego paragrafu, w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, zostanie pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy, naliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11.18      Honorarium należne w zamian za udzielenie licencji, o której mowa w punkcie 11.8 niniejszego paragrafu wypłacane będzie na rachunek bankowy, wskazany przez Klienta w fakturze lub rachunku.

12. Ochrona danych osobowych
Polityka prywatności

13. Postanowienia końcowe
13.1      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy usługodawcą, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.13.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy usługodawcą, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.
13.3      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
13.4      Promocje – Sprzedawca w sposób doraźny oferuje możliwość uczestniczenia w akcjach promocyjnych. Akcje promocyjne przeprowadzane są za pomocą sklepu internetowego, pozostałych stron Sprzedawcy, portali społecznościowych, mediów, prasy a także wśród osób zapisanych na Newsletter Sprzedawcy. W ramach prowadzonych akcji promocyjnych Sprzedawca udostępnia Kupony Rabatowe uprawniające do określonej w promocji zniżki. W przypadku posiadania Kodu Rabatowego, należy wpisać jego treść we wskazane miejsce w koszyku oraz kliknąć w pole „zapisz”.
13.5      Kolory prezentowane w sklepie mogą się nieznacznie różnić na poszczególnych rodzajach wyświetlaczy bądź monitorów. Przyczyną powyższego jest odmienna kalibracja ustawień w urządzeniach służących do przeglądania witryn internetowych oraz cech fizycznych i sposobu zachowywania się pigmentu na mediach (tkaniny i dzianiny, gdzie nasycenie kolorystyczne może być mniejsze od obrazu widzianego na monitorze). 
13.6      W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kolorów zamawianego produktu Sprzedawca oferuje wykonanie i dostarczenie odpłatnych próbek do Klienta w celu sprawdzenia kolorów.

Uwaga!

Kontynuuj Anuluj

Uwaga!

Kontynuuj Anuluj

Uwaga!

Ok

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.